زنجان

این طرح که با نقاشی کودکان سندروم داون در دیواری در شهر زنجان اجرا شده است، به منظور توجه دادن جامعه و خانواده ها به نبوغ هنری و معرفی بیشتر این نوع کودکان به مردم در نظر گرفته شده است.

About us

All of our effort is not to Miss Down syndrome people easily and help to survive them … Not to forget maintaining them for us, who think we are forwarded intellectually, is necessary. Speed of life have made us, paralysis that can be effective in marathon, Marathon for survive. But Down syndrome people look break hardness of all objects and phenomena and they give us a new approach shows us which is without any slogan and is very functional.

call with us

All walls 47 across the IRAN

info@wall47.com

Our Social Networks